Privacy Statement

The Next Crowd neemt uw privacy zeer serieus en zal uw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze pagina staat het Privacy Statement van The Next Crowd. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.


1.    Wie is The Next Crowd?

The Next Crowd verzamelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”) en gebruikt deze om met u in contact te komen voor een samenwerking (“Diensten”). The Next Crowd is gevestigd te Nederweert aan de Eindhovensebaan 7H en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73392529.


2.    Welke informatie wordt door The Next Crowd verzameld en verwerkt?

Middels het contactformulier laat u uw Persoonsgegevens gegevens achter. Nadat u deze gegevens hebt ingevuld worden deze gegevens automatisch verzonden aan The Next Crowd.


Automatisch gegenereerde informatie

The Next Crowd verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit de datum van het invullen van de Persoonsgegevens en "cookies". Voor zover The Next Crowd deze informatie gebruikt, is deze altijd geanonimiseerd.


3.    Wat zijn cookies en hoe gebruikt The Next Crowd ze?

Ter uitvoering van de Dienst maakt The Next Crowd gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.


In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc, door u aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop u bent geabonneerd) om een volgend gebruik van de Dienst te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere Persoonsgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website of dat u geen toegang heeft tot (onderdelen van) de website. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browserinstructies of de helpfunctie van uw browser raadplegen. Als u wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat u uitlogt indien u een openbare computer verlaat. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


4. Voor welke doeleinden zal The Next Crowd gegevens over u gebruiken?

The Next Crowd zal informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken:
- om de Dienst aan u te verlenen;
- om u informatie toe te zenden omtrent de diensten van The Next Crowd;
- om geanonimiseerde statistische data op te stellen en de Dienst te beveiligen;
- om informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
- om de Dienst aan te passen en te verbeteren.


The Next Crowd gebruikt automatisch gegenereerde data voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van haar website en de Dienst. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (geen Persoonsgegevens).


Gebruik door derden

Zonder uw expliciete toestemming zal The Next Crowd uw Persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). The Next Crowd kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst aan u en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP-adres). Ten slotte kan The Next Crowd uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.


5. Op welke wijze beschermt The Next Crowd uw Persoonsgegevens?

The Next Crowd zal uw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgegevens en eventueel andere toepasselijke wetgeving verwerken. The Next Crowd vereist dat u de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat. The Next Crowd zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. The Next Crowd zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan 25 jaar.


6. Doorgifte buiten de EU

Voor zover Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in overeenstemming met dit Privacy Statement, en deze derde partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie, gebeurt een dergelijke doorgifte enkel indien dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt, of indien de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en The Next Crowd, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van u en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Door het gebruik van de Dienst geeft u actief toestemming om de gegevens buiten de Europese Unie door te geven.


7. Overdracht onderneming

Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van The Next Crowd worden overgedragen aan een derde partij of dat The Next Crowd fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Uw zult hiervan op de hoogte worden gesteld.


8. Inzage in en corrigeren van uw Persoonsgegevens

U kunt te allen tijde (de verwerking van) uw Persoonsgegevens laten verwijderen, door het contactformulier in te vullen. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. The Next Crowd deelt u binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk mede of dan wel in hoeverre hij aan het verzoek voldoet. Een weigering is te allen tijde met redenen omkleed. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd. Indien een een klacht heeft kunt u deze middels het contactformulier indienen. Ook is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Bij verwijdering van Persoonsgegevens zullen wij enkel een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als uw Persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor derden die de Dienst gebruikten, zijn wij niet in staat om uw gegevens uit hun systemen te verwijderen. U zult in dat geval deze zelf aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.  


9. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van The Next Crowd?

Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via de websites van The Next Crowd zijn verkregen. Op de websites kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. The Next Crowd accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.


10. Mogen minderjarigen gebruik maken van The Next Crowd?

The Next Crowd is bedoeld voor personen die 18 (achttien) jaar of ouder zijn. Indien u jonger bent dan 18 (achttien) jaar mag u geen gebruik maken van de Dienst. Door akkoord te gaan met dit Privacy Statement, gaat The Next Crowd ervan uit dat u inderdaad 18 (achttien) jaar of ouder bent.


11. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.


12. Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement, dan kunt u een e-mail sturen aan info@thenextcrowd.com.